Stejskalová Martina/ 8 dubna, 2020/ Zápis do mš

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19 vydalo opatření k organizaci zápisu do MŠ pro rok 2020/2021.

Podle zmíněného nařízení situace vyžaduje zápis do MŠ bez přítomností dětí a zákonných zástupců, v krajním případě osobním podáním v mateřské škole.

         VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

1)   děti do posledního ročníku povinného předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky se spádového obvodu – Tuchoraz, Přistoupim (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, § 34, odst.4),

2)    děti, které do 31.12.2020 dosáhnou nejméně  věku 3 let, s trvalým bydlištěm v  obci Tuchoraz  – podle věku

3)   děti, které do 30.9.2020 dosáhnou věku 3 let, s trvalým bydlištěm v obci Přistoupim, Přehvozdí, Krupá – podle věku

4)     ostatní děti – podle věku

Termín zápisu bude od 2. května 2020 do 16. května 2020, v případě osobního podání žádosti bude termín pouze 7. května 2020 od 8,00 do 12,00 hodin. Po přijetí všech potřebných dokumentů Vám bude sděleno registrační číslo, podle kterého zjistíte, jak bylo rozhodnuto. Rozhodnutí bude zveřejněno 4.6.2020 na webových  stránkách školy a na vstupních dveřích školy.

 

Podání žádosti
1. do datové schránky školy ID: 5zvk2r3
2. e-mailem na ms.tuchoraz@tiscali.cz s uznávaným elektronickým podpisem, nebo podepsané a naskenované
3. poštou: Mateřská škola Tuchoraz, Tuchoraz 106, 282 01 Český Brod , může být též vloženo do poštovní schránky mateřské školy                                                                                                                   4. osobní podání: pouze  7.5. 2020 od 8,00 do 12,00 hodin, po telefonické dohodě – TEL: 739630573 

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce,
který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (čestné prohlášení), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Ostatní informace:

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.  

 Dokumenty, které je nutno odevzdat pro přijetí dítěte: 

  1. Žádost o přijetí
  2. Čestné prohlášení
  3. Kopie očkovacího průkazu
  4. Evidenční list
  5. Poučení                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pokud potřebujete bližší informace, volejte na telefonní číslo : 739 630 573 – ředitelka M. Stejskalová

 

Přílohy