Naše mateřská škola byla dána do provozu v září roku 1980. V současnosti je dvoutřídní mateřskou školou, s kapacitou 50 dětí . Složení třídy je heterogenní, tedy smíšené 3-7let. Budova je jednopatrová, prosvětlená, obklopena bohatou zelení.  Herny jsou prostorné, barevně vymalované. Pro nadstandartní aktivity je určena učebna v přízemí.   K budově MŠ patří zároveň hospodářský pavilon / kuchyň, sklad potravin, prádelna/. Celé zařízení je vytápěno akumulačními kamny. Mateřská škola je zasazena do lokality bohaté na lesní porosty, děti se tak pohybují v prostředí čerstvého vzduchu.

V rámci možností je mateřská škola stále inovována, rekonstruována, doplňována novými hračkami a pomůckami. Každoročně je upravováno dopravní hřiště v prostorách zahrady mateřské školy.

Snažíme se , aby naše mateřská škola SLUNÍČKO rozdávala dětem radost a pohodu heterogenním skupinám dětí. Jsme školkou rodinného typu, zaměřenou na estetickou výchovu, podporu zdraví       ( dostatek pohybu ) a sociální cítění. Snažíme se zajistit standardní péči zajištěnou pedagogickými pracovnicemi a množství nadstandardních aktivit – poznávací výlety, školu v přírodě, kulturní a sportovní akce, nocování v MŠ, tradiční besídky, oslavy Velikonoc, Vánoc, MDD, narozenin, šerpování školáků. Děti mohou své aktivity rozvíjet v zájmových kroužkách – angličtina, zdravotní cvičení, výtvarný a dramatický kroužek.

Pro nové děti, před nástupem do MŠ – nabízíme ADAPTAČNÍ  PROGRAM formou návštěv v dopoledních hodinách.Děti se tak mohou seznámit s novým prostředím, dětmi, zapojit se do činností.

 

Pedagogický personál:      Bc.Martina Černá – ředitelka

Daniela Grossová,DiS – učitelka

Renata Jeřábková, DiS. – učitelka

Renáta Aschenbrennerová – učitelka

Provozní zaměstnanci:

Renáta Šmejkalová – vedoucí školní jídelny, školnice

Elena Bartůšková – kuchařka

Pavla Trnková –  školnice

Zuzana Hutýrová – pomocná kuchařka

                    VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

Hlavní cíl mateřské školy:  připravit děti na realitu života, zvýšit jejich pohybový potenciál a úzkou spoluprácí s rodinnou a školou vytvořit pohodové prostředí pro jejich individuální rozvoj.

Školní vzdělávací program        ROK NA VSI

Vychází z prostředí, které dítě obklopuje. Klademe důraz na estetickou a pohybovou výchovu. jedním ze současných problémů dnešní generace je spousta sedavých, jednostranných aktiviz a málo pohybu. a protože děti, pro svůj zdravý a přirozený vývoj pohyb potřebují, měl by se jim dostávat v mateřské škole v plné míře a různými formami. Tím by se zlepšila jejich kondice, správné držení těla i odolnost vůči nemocem. Zároveň rozmanitost činností, odbourání : “ já nevím , co mám dělat „, předchází výskytu rizikového chování.

Pobyt dítěte v pohodovém prostředí, plném nových podnětů rozvíjí  dětskou tvořivost.

Děti se podílejí na vytváření estetického vzhledu prostorů školy, učí se tak hodnotit na základě vkusu. Téměř denně jsou zařazeny výtvarné či pracovní činnosti, které mají děti rády, samy se jich dožadují a dosahují dobrých výsledků. Talentované děti  v oboru výtvarném, pěveckém a hudebním doporučujeme do ZUŠ v Českém Brodě..

Ve vzdělávání klademe důraz na děti s odkladem školní docházky, na rozvoj komunikativních dovedností dítěte. U dětí se stále více objevují poruchy řeči. dětem schází, zejména v rodině, osobní řečový kontakt, četba, vše je nahrazeno technikou. Dětem činí problém vyjádřit svá přání, komolí některá slova, volí špatný slovosled, zadrhávají.

Vedeme děti k utváření hodnotového systému – naučit vzájemné pomoci, toleranci, ochotě a přátelství. Snažíme se vytvořit ve třídě kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi, aby sdílely prožívání druhých. Potlačit prvky násilí, agresivity.

Snažíme se vést děti k dokončení činnosti. Dnešní děti si bohužel neumí hrát. Dětem chceme nabídnout výběr nejrůznějších činností a vhodnou motivací se snažit činnost dokončit.

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM je členěn do měsíčních témat  a dále do týdenních podtémat. při zpracování jsme využili především ročních období, významných dnů a již tradičních akcí pořádaných školou.

INTEGROVANÉ  BLOKY:

Já a moje okolí

Vítáme podzim

Když padá listí

Je čas adventu, Vánoc

Paní zima jede

Svět kolem nás

Přichází k nám jaro

Velikonoce,zajíček a jeho kamarádi

Maminka má svátek

Těšíme se na léto

Usilujeme o to, aby děti na konci předškolního období získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy k dalšímu rozvoji, učení a vzdělání. Výchova a vzdělání směřují k rozvoji osobnosti dítěte, k posilování úcty k lidským právům .

Naše škola je zapojena v projektu: „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“.

Cíleprojektu:                                                                                                     – prohloubení spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a základního vzdělávání s cílem rozvoje potenciálu každého dítěte a žáka           V rámci projektu spolupracujeme s PPP Český Brod při ZŠ Žitomířská, zúčastňujeme se vzdělávacích seminářů pro pedagogy, vzájemných setkáváních pedagogů z ostatních škol, letní školy pedagogů.  S dětmi využíváme nabídek akcí pořádaných v rámci tohoto projektu, např.: návštěvy Hájenky Vrátkov s enviromentálním programem, návštěva –  skokového centra minikoní  -PRZECHWOZD.

V rámci projektu:“ Celé Česko čte“ – navštěvujeme s předškoláky Knihovnu v Českém Brodě a pravidelné čtení dětem.