O školce

Naše mateřská škola byla dána do provozu v září roku 1980. V současnosti je dvoutřídní mateřskou školou, s kapacitou 50 dětí . Složení třídy je heterogenní, tedy smíšené 3-7let. Budova je jednopatrová, prosvětlená, obklopena bohatou zelení. K účelům MŠ slouží 1.patro budovy a hospodářská část  v přízemí. Herny jsou prostorné, barevně vymalované. Pro nadstandartní aktivity je určena učebna v přízemí - bývalá ředitelna, která byla během prázdnin 2007 zrekonstruována pro potřeby dětí.   K budově MŠ patří zároveň hospodářský pavilon / kuchyň, sklad potravin, prádelna/. Celé zařízení je vytápěno akumulačními kamny. Mateřská škola je zasazena do lokality bohaté na lesní porosty, děti se tak pohybují v prostředí čerstvého vzduchu. 

V rámci možností je mateřská škola stále inovována, rekonstruována, doplňována novými hračkami a pomůckami. Během letních prázdnin 2006 došlo k úpravě kuchyně a dětských umýváren. V době letních prázdnin 2007 byla celá škola barevně vymalována.  Největší úprava proběhla během letošních prázdnin - došlo k výměně starých oken za nová, plastová, z finančního příspěvku sponzora.   

Další velká úprava proběhla během letních prázdnin 2010. Byly položeny nové podlahové krytiny, zakoupeny nové, výškově odlišné stolky a židličky. Ložnice byla vymalována a zatepleny balkónové dveře.

Každoročně je upravováno dopravní hřiště v prostorách zahrady mateřské školy. 

V květnu roku 2012 proběhla rekonstrukce druhé třídy/dříve byly tyto prostory pronajaty/.I přes počáteční nedůvěru, proběhla nákladná rekonstrukce v neuvěřitelně krátkém termínu, za pomoci  rodičů, obcí, občanů Tuchoraze, sponzorů a 28.6.2012 proběhla zdárně rekolaudace.

Během letních prázdnin 2013 proběhla modernizace třídy v prvním patře. Vše opět za pomoci rodičů.

Postupně též inovujeme herní prvky na zahradě.                                    

Snažíme se , aby naše mateřská škola SLUNÍČKO rozdávala dětem radost a pohodu heterogenním skupinám dětí. Jsme školkou rodinného typu, zaměřenou na estetickou výchovu, podporu zdraví / dostatek pohybu / a sociální cítění. Snažíme se zajistit standardní péči zajištěnou pedagogickými pracovnicemi a množství nadstandardních aktivit - předplavecký výcvik, poznávací výlety, školu v přírodě, kulturní a sportovní akce, nocování v MŠ, tradiční besídky, oslavy Velikonoc, Vánoc, MDD, narozenin, rozloučení s předškoláky. Děti mohou své aktivity rozvíjet v zájmových kroužkách - angličtina, pohybová výchova, základy práce na PC.

 Pro nové děti, před nástupem do MŠ - nabízíme ADAPTAČNÍ  PROGRAM formou návštěv v dopoledních hodinách.Děti se tak mohou seznámit s novým prostředím, dětmi, zapojit se do činností.

 

 

 KRITERIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 

 

 

Kritéria přijetí:

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do mateřské školy pro školní rok 2016/2017  

 

 1)   děti do posledního ročníku předškolního vzdělávání, které mají rok do zahájení povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, § 34, odst.4), 

2)    děti s trvalým bydlištěm v  obci Tuchoraz  (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku)

3)    děti s trvalým bydlištěm v obci Přehvozdí, Přistoupim, Krupá ( podle věku, vždy přednostně děti na celodenní docházku)

4)     ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

 

 

 

Pedagogický personál:      Bc.Martina Stejskalová - ředitelka

                                       Daniela Grossová,DiS - učitelka

                                       Lucie Brožová - učitelka

                                       Renata Jeřábková, DiS. - učitelka

                                       Renáta Aschenbrennerová asistentka

 

Provozní zaměstnanci:   Anna Zadražilová - VŠJ

                                       Elena Bartůšková - kuchařka
                                       Pavla Trnková - pomocná kuchařka, školnice

                                       Renáta Zemanová - školnice

 

                    VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

Hlavní cíl mateřské školy:  připravit děti na realitu života, zvýšit jejich pohybový potenciál a úzkou spoluprácí s rodinnou a školou vytvořit pohodové prostředí pro jejich individuální rozvoj.

 

Školní vzdělávací program        ROK NA VSI

 

                                                Vychází z prostředí, které dítě obklopuje. Klademe důraz na estetickou a pohybovou výchovu. jedním ze současných problémů dnešní generace je spousta sedavých, jednostranných aktiviz a málo pohybu. a protože děti, pro svůj zdravý a přirozený vývoj pohyb potřebují, měl by se jim dostávat v mateřské škole v plné míře a různými formami. Tím by se zlepšila jejich kondice, správné držení těla i odolnost vůči nemocem. Zároveň rozmanitost činností, odbourání : " já nevím , co mám dělat ", předchází výskytu rizikového chování. 

 

Pobyt dítěte v pohodovém prostředí, plném nových podnětů rozvíjí  dětskou tvořivost.

 

Děti se podílejí na vytváření estetického vzhledu prostorů školy, učí se tak hodnotit na základě vkusu. Téměř denně jsou zařazeny výtvarné či pracovní činnosti, které mají děti rády, samy se jich dožadují a dosahují dobrých výsledků. Talentované děti  v oboru výtvarném, pěveckém a hudebním doporučujeme do ZUŠ v Českém Brodě..

 

Ve vzdělávání klademe důraz na děti s odkladem školní docházky, na rozvoj komunikativních dovedností dítěte. U dětí se stále více objevují poruchy řeči. dětem schází, zejména v rodině, osobní řečový kontakt, četba, vše je nahrazeno technikou. Dětem činí problém vyjádřit svá přání, komolí některá slova, volí špatný slovosled, zadrhávají.

 

Vedeme děti k utváření hodnotového systému - naučit vzájemné pomoci, toleranci, ochotě a přátelství. Snažíme se vytvořit ve třídě kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi, aby sdílely prožívání druhých. Potlačit prvky násilí, agresivity.

 

Snažíme se vést děti k dokončení činnosti. Dnešní děti si bohužel neumí hrát. Dětem chceme nabídnout výběr nejrůznějších činností a vhodnou motivací se snažit činnost dokončit.

 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM je členěn do měsíčních témat  a dále do týdenních podtémat. při zpracování jsme využili především ročních období, významných dnů a již tradičních akcí pořádaných školou.

 

INTEGROVANÉ  BLOKY:

 

Já a moje okolí

 

Vítáme podzim

 

Když padá listí

 

Je čas adventu, Vánoc

 

Paní zima jede

 

Svět kolem nás

 

Přichází k nám jaro

 

Velikonoce,zajíček a jeho kamarádi

 

Maminka má svátek

 

Těšíme se na léto 

 

Usilujeme o to, aby děti na konci předškolního období získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy k dalšímu rozvoji, učení a vzdělání. Výchova a vzdělání směřují k rozvoji osobnosti dítěte, k posilování úcty k lidským právům .

Školní řád

 

Mateřská škola Tuchoraz

 

Účinnost od 1.9.2017 Skartační znak A/5

Spisový znak: 2-1

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

I. Podrobnosti k výkon práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

 

  1.  

 1. 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

 

1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

1.4. Škola je zaměřena zvláště na oblast estetickou (výtvarnou) a tělesnou (pohybovou),

V těchto oblastech jsou všechny děti navštěvující školu během své docházky rozvíjeny

ve zvýšené míře, kvalitě i kvantitě (netradiční výtvarné techniky, dostatek pohybu a

pobytu v přírodě ,zájmové kroužky -výtvarný,pohybový, dramatický).

 

1.5. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ,

vycházky v okolí, hřiště, nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších

míst města (parky, výstavy, centrum).Starší děti mohou vyjíždět na delší pobyty

venku.

1.. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a

které jsou úplatné ( předplavecký výcvik, výtvarný kroužek, pohybový, dramatický).

Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče.

 

  1. 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2. 1 Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

 2. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 

2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

2. 4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

Na kvalitu a rozvoj psychosociálních podmínek klade škola veliký důraz a systematicky se jim věnuje – jejich podrobné rozpracování lze nalézt v dokumentech školy ŠVP, jednotlivých tříd (pravidla pro vzájemnou dohodu a pohodu, porozumění a přátelství (Aby nám spolu bylo hezky).

 

  1. 3. Práva zákonných zástupců

 

3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

Na diskrétnost a ochranu informací, které se týkají jejich osobního a rodinného života, vš v souladu s Nařízením EU – GDPR.

 

 

 

  1. 4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

4. 1 Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

 3. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

 6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích

 7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

 

  1. 5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

5. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období

od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu

v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 

5. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 2. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Pro zdárné prospívání dítěte v MŠ doporučujeme: dítě by mělo samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit pleny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.

Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok.

 

 

  1. 6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na centrální nástěnce u vstupních dveří, ve vitrině u OU a na www.mstuchoraz.cz. V případě potřeby si rodiče vyzvednou rozhodnutí osobně.

 

 

  1.  

  2.  

  3. 7. Ukončení předškolního vzdělávání

 

7. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

7. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

  1.  

  2. 8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

8. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

8. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

 

9. Docházka a způsob vzdělávání

 

9. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

 

9. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

 

9. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně v omluvném listu dítěte s uvedením důvodů absence.

 

9. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
 

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 

10. Individuální vzdělávání

 

10.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

10. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 

11. Evidence dítěte

 

11.1 Třídní učitelky evidují Evidenční list dítěte, ve kterém rodiče vyplní jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu. Dále pak jméno a příjmení zákonných zástupců, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování

písemností a telefonická spojení.

 

11.2. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař

 

11.3. Rodiče nahlašují třídním učitelkám každou změnu ve výše uvedených údajích

(zejména místo trvalého pobytu a telefonická spojení).

 

11.4. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy a

oprávněné orgány státní správy a samosprávy.

  1.  

  2.  

  3. 12. Přebírání/ předávání dětí

 

12.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské školy.

 

12.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.

 

12.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

 

12.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola a

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,

 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

 4. případně se obrátí na Policii ČR.

 

  1. 12. 5 Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 

.

 

  1. II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

  1.  

  2. 13. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

13.1. Provozní doba školy je od 6,30 do 16,30 hod. Děti obvykle přicházejí do mateřské

školy do 8,30 hod., v dohodě s třídní učitelkou jsou povoleny pozdější příchody

(podle aktuální potřeby rodičů).

 

13.2. Škola je zabezpečena. Po celý den uzavřena, rodiče vstupují do budovy pomocí

očíslovaných čipů. Ostatní zvoní na videozvonky.

13.3. V prostorách školy z hygienických důvodů používají děti bačkory. Do budovy

nestavíme kola a kočárky. Kolo lze postavit pouze do kolostavu na zahradě

(nepřivazovat k plotu, herním prvkům apod.), a to na vlastní nebezpečí.

MŠ neodškodňuje případnou vzniklou ztrátu nebo poškození .

13.4. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu v základním denním režimu

 

 

ORIENTAČNÍ REŽIM DNE

 

 

6,30 – 8,30 scházení dětí

spontánní hry, konstruktivní a námětové

spontánní pohybová činnost

pracovní a výtvarné aktivity, individuální a skupinové řízené činnosti

individuální přístup – práce s předškoláky

 

Začátek povinného předškolního vzdělávání

8,30 – 9,00 pohybové aktivity dětí, ranní cvičení, hygiena

 

9,00 – 9,20 dopolední svačina

 

9,20 – 9,50 spontánní a řízené činnosti / poznávací, jazykové, estetické, tvořivé a praktické, pohybové /

 

9,50 – 11,50 převlékání, pobyt venku – spontánní pohybové aktivity, hry, tematicky cílené vycházky, sportovní činnosti

 

11,50 – 12,30 hygiena, příprava na oběd, oběd

 

12,30 – 14,30 příprava na odpočinek, četba pohádek, klid na lůžku

práce s předškoláky

 

14,30 – 15,00 oblékání, hygiena, pohybová chvilka, svačina

 

15,00 – 16,30 zájmová činnost dětí, dle možností pohybové aktivity na zahradě

rozcházení dětí¨¨

 

13.5. O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na centrální nástěnce (proti vchodovým dveřím).Doporučujeme rodičům tuto nástěnku pravidelně sledovat. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.

 

13.6. Rodiče vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat, aby se mohlo volně pohybovat. Veškeré oblečení musí být označeno.

Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, ve skříňce náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -14°C, dešti a mlze, a při silném slunečním záření ven nechodíme.

 

13.7. Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby.

Pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět

podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí.

Rodiče mění 1x za týden pyžama.

 

13.8. Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti písemně – sms, telefonicky, osobně učitelce mateřské školy

 

13.9. Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, písemně -sms, telefonicky.

 

¨13.10. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

13.11. Mateřská škola vítá jakoukoli nabídnutou pomoc rodičů – brigádnickou, sponzorování, nabídka možnosti exkurzí aj.

 

 

 

14. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy (§ 3 vyhlášky č.14/2005 Sb.,

o předškolním vzdělávání, v platném znění)

 

14.1.Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci

červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících.

 

14.2.Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem.

 

14.3.Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy

na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

 

14.4.Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo

přerušit i v jiném období v průběhu roku. Za závažné důvody se považují organizační či

technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy

na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu

rozhodne.

 

15. Platby v mateřské škole

 

15.1.Úplatu za předškolní vzdělávání upravuje „Vnitřní směrnice, která stanovuje podmínky

úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Tuchoraz.

 

 • Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.

 • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně i při odkladu školní docházky.

 • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se zdravotním postižením se poskytuje dítěti bezúplatně.

 • Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a činí na školní rok 2018/ 2019 částku 550,-Kč na jedno dítě a měsíc.

 • Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok: od 1. září 2018 - do 31. srpna 2019.

 • Úplata je splatná do 20. dne předcházejícího měsíce. Platí se převodem na účet MŠ. V hotovosti na účet školy ve výjimečných případech.

 • O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte.

Písemná žádost musí obsahovat: komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození) odůvodnění, jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, tel. kontakt, podpis + doložení odůvodnění.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

 • Žádost o osvobození od úplaty se podává ředitelce předem na období čtvrtletí, kterého se žádost týká. Září je posledním měsícem 3. čtvrtletí – žádost musí být podána v září. Na období říjen – prosinec musí být podána do 15. října atd.

 • V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.

Pokud je naše škola celý měsíc uzavřena / v době letních prázdnin/, úplata se neplatí.

Uzavření -polovina měsíce – v době letních prázdnin, hradí se polovina úplaty.

 • Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

 

15.2. Platba za školní stravování dětí

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Obědy je možné odhlásit či přihlásit do 7,00 hodin.

Stravné činí :celodenní : 30,- Kč, polodenní: 24,- Kč – pro děti do 6 let včetně.

Ranní svačina: 7,- Kč

Oběd: 17,- Kč

Odpolední svačina: 6,- Kč

 

celodenní : 33,- Kč, polodenní: 27,- Kč – pro děti starší 6 let .

Ranní svačina: 8- Kč

Oběd: 19- Kč

Odpolední svačina: 6,- Kč

15.3. Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit

den předem, či telefonicky v MŠ nebo stravovně.

Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do MŠ přijato.

Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče

pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 12.00 do12.30 hod.,

déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygien. důvodů zlikvidováno.

15.4. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit. 15.5. Změnu způsobu stravování (jen svačina, svač.+oběd, celodenní) je možné

po projednání s vedoucí školní jídelny.

15.6. Stravné musí být placeno včas v určeném termínu do 20 dne v měsíci, převodem

na účet MŠ, hotově na účet školy ( ve výjimečných případech ).

15.7.Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze se školní jídelnou, učitelky školy

nejsou v těchto záležitostech kompetentní. Rodiče mohou ve škole požadovat pouze

kontrolu evidence stravování, která je vedena v jednotlivých třídách.

15.8. Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení

docházky dítěte do MŠ!

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

16. Péče o zdraví a bezpečnost při vzdělávání

 

16. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě..

 

16. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 

16. 3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

16. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

16. 5 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Učitelky nepodávají dítěti žádné léky (sirupy, kapky apod.), výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění.

 

16.6. Opatření při úrazu: všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout okamžitě první pomoc, ošetřit zranění, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc nebo zajisti lékařské ošetření na poliklinice. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zákonného zástupce dítěte a ředitelku školy. Škola je pojištěna u pojišťovny Kooperativa, toto pojištění se vztahuje na majetek. Úrazy dětí v MŠ a při akcích pořádané školou jsou odškodňovány jen při prokázaném zavinění ze strany školy (zanedbání odpovědnosti). Pojistné události vyřizuje ředitelka školy.

 

16. 7. Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

Škola má vypracovaný preventivní program:“ Jak chráníme své zdraví“.

 

16.8. Herní prvky, které jsou instalované na školní zahradě, smí děti využívat jen pod

přímým dohledem pedagogů. Rodiče, kteří v odpoledních hodinách převezmou své dítě od učitelky, s ním nadále nezůstávají na zahradě, ale opustí areál školy (eliminace bezpečnostních rizik). Rovněž při vyzvednutí dítěte z MŠ po obědě, s ním nepobývají na školní zahradě, ale opustí areál školy (narušování poledního klidu).

 

16. 9. Školní budova je zabezpečena. Zákonní zástupci vstupují do budovy pomocí očíslovaných čipů. Ostatní zvoní na videozvonky. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř otevíratelné dveře hlavního vchodu tlačítkem, ostatní únikové východy volně.

 

16.10. V mateřské škole jsou si všechny děti rovny. Jsou zakázány jakékoliv projevy

diskriminace, rasismu a šikanování. Tento zákaz se vztahuje i na zákonné zástupce

v objektu školy. Porušení těchto zákazů je hrubým porušením školního řádu, a v tomto případě ředitelka školy okamžitě zahájí právní řízení k ochraně dětí a ukončí docházku dítěte do mateřské školy (§ 35 odst. 1, písm. b) zákona č.561/2004 Sb., školský zákon).

 

16. 11. V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

 

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

17.1 Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole i v jejím areálu, zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

17.2. Dojde-li k poškození majetku školy ze strany dítěte, způsobeného nerespektováním

školních pravidel a zvyklostí (neposlušnost), způsobí-li škodu úmyslně nebo v afektu, nebo opakovaně, je zákonný zástupce povinen uvést věc do původního stavu.

 

17.3 Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok. Zákonní zástupci se po dobu pobytu ve škole chovají tak, aby byli dětem příkladem ve vztahu k zařízení. V případě že zákonné zástupce doprovází jiná osoba, dbají na to, aby i tato osoba předcházela poškozování majetku školy.

 

17.4 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobních věcí zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu určená.

 

 

 

  1. V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

 

18. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

 

18. 2 Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.

 

18. 3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 

 1. VI. Závěrečná ustanovení

 

19.1 Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

19.2. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2017.

 

 

V Tuchorazi dne 30.8.2017

 

….........................................

ředitelka školy