Stejskalová Martina/ 4 května, 2020/ Aktuality

Mateřská škola v Tuchorazi bude otevřena 18.5.2020

Pokyny k provozu MŠ

Mateřská škola Tuchoraz obnovuje svůj provoz 18.5.2020 za zvýšených hygienických podmínek:

 

 • do mateřské školy budou přijímány pouze děti zdravé, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce

 

 • Začátek docházky dítěte je nutné nahlásit předem přes e-mail.: ms.tuchoraz@tiscali.cz nebo telefonicky 739 630 573
 • Docházka je zcela dobrovolná, a to i pro děti s povinnou předškolní docházkou

 

 • při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu) s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 

 • Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup do mateřské školy umožněn. Dokument naleznete v příloze: „ Čestné prohlášení“, nebo jej podepíšete v MŠ.
 • Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 •  V prostorách školy
 • Při předávání dítěte ve třídě zůstávejte před třídou, nevstupujte do tříd, a zachovávejte dostatečný odstup od pedagogů.
 • Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu mateřské školy.
 • Učitelky budou organizovat aktivity dětí tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku pouze v areálu školy ( ne na vycházce, v lese, u rybníka apod.).
 • Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 30.4.2020 nejsou pro děti v mateřských školách ve věku od 2 -7 let a pedagogické pracovníky, roušky povinné.
 • Do skříňky doneste dítěti roušku v čistém sáčku. V případě ohrožení nákazou bude        použita.
 • Na toaletách se děti budou utírat pouze jednorázovými papírovými ručníky a                   k případnému čištění nosu budou používat pouze jednorázové kapesníky.
 • Ve třídě
 • Po vstupu do třídy si musí každý důkladně (20 –30 sekund) mýt ruce vodou a tekutým mýdlem
 • Zajištění školního stravování.
 • Děti se budou stravovat běžným stravovacím systémem.
 • Před zahájením stravování si každé dítě důkladně umyje ruce.
 • Jídlo a pití bude dětem vydávat personál v rukavicích.

Školné a úplata za předškolní vzdělávání / režie /

 • Za měsíc duben: 0,- Kč
 • Za měsíc květen: stravné: 300, Kč +     0,- Kč režie
 • Za měsíc červen: stravné: 600,- Kč + 550,- Kč režie
 • Za měsíc květen a červen: platí pouze pro děti s docházkou (rodiče, kteří se rozhodnou děti do školky po CELÉ tyto dva měsíce neumístit jsou od školného osvobozeni)
 • Tyto podmínky provozu Mateřské školy Tuchoraz jsou v souladu s manuálem vydaným MŠMT. Podmínky jsou platné od 11. 5. 2020 do odvolání nebo do další aktualizace.  

 Ohledně podmínek pro přiznání ošetřovného se obracejte na  MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/.

Přílohy